سه شنبه ۱۳ تیر ۰۲

مجله اينترنتي اولا

مجله اينترنتي تفريحي سرگرمي علمي آموزشي

نرده سنگي مصنوعي

۱ بازديد

شركت محك ستون تمامي تلاش خود را در ضمينه آگاه سازي و معرفي محصولات به خصوص نرده سنگي مصنوعي به كار بسته است
و در اين توضيحات سعي كرديم مشخصات نرده صراحي توليد شده را به صورت كامل و ساده بيان كنيم كه خريدار با آگاهي كامل اقدام به خريد نمايد.

نرده سنگي


مشخصات نرده سنگي مصنوعي ساخته شده در محك ستون

ستون سنگي توليد شده در شركت توليدي محك ستون به دليل سطح كاملا صاف و سيقلي كه دارد جذب آب ناچيزي دارد كه همين امر سبب ميشود در آب و هواي بسيار سرد و در مناطق سرد و برفي ، سنگ دچار پوسيدگي و ترك خوردگي نشود و به اصطلاح سنگ پوسته نميكند.

سعي شده در سنگ صراحي توليد شده از مصالح درجه يك استفاده شود كه باعث توليد سنگي با مغزكار سفيد و يكنواخت همرنگ سطح سنگ شود .
طرح ستون كاملا رومي برگرفته از بروزترين اشكال و طرح هاي رومي و داراي لبه هاي كاملا تيغ بر و چشم نواز است و همچنين داراي سطح كاملا صاف و سيقلي ميباشد.

سه عدد ميلگرد حرارتي مقاوم با قطر ۰٫۵ سانتيمتر و با فاصله پنج سانتي متر از هم در سرتاسر ستون تعبيه شده است كه استحكام بسيار بالايي به آن بخشيده و همچنين به دليل قطر كم ، در برشكاري با صفحات گرانيت بر هيچ مشكلي ايجاد نميكند.
همچنين يك سر ستون براي سهولت برش فارسي در اجرا به عنوان نرده پله بلندتر گرفته شده است.

ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ


تاريخچه سنگ مصنوعي
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮزاﯾﯿﮏ در ۲۰۰۰ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در روم ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد. ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ در ﯾﻮﻧﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ هايي از ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. يونانيان از اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﮓ ﻓﺮش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮي از اﻧﺴﺎن، ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻃﺮح ﻫﺎي ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﻈﻢ به آن ها نقش مي دادند. ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺎري ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد از ﺳﺎل ۱۹۶۰ در ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه است.در مواد اوليه سنگ مصنوعي از سيمان، رس‌ها، آگرگات ‌هاي سنگ ‌هاي ضايعاتي و خاك‌ هاي سبك وزن استفاده مي ‌شود. براي بهره‌گيري از رنگ ‌هاي مختلف و زيبايي سنگ‌ مصنوعي از رنگ دانه هاي اكسيد آهن استفاده مي شود.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ از دﯾﺮﺑﺎز ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴﺎن از ﺑﺪو ﺷﺮوع زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ روي اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و در ﺑﺮﻫﻪ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت، ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﺮ از اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اما مي توان گفت فناوري توليد سنگ مصنوعي به شكل امروزي از حدود سال ۱۹۶۰ و در كشور ايتاليا شكل گرفت. بدين ترتيب كارخانه هاي توليد سنگ مصنوعي با سرعت در اين كشور شروع به فعاليت كردند.پ

اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻌﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب زﯾﺎدي ﮐﻪ دارﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اي در ﻣﻌﻤﺎري و ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي دارﻧﺪ.

سنگ مصنوعي در نماي داخلي خانهسنگ مصنوعي پشت تلوزيونسنگ مصنوعي نماي ساختمان
ويژگي هاي سنگ مصنوعي
وزن بسيار سبك تر نسبت به انواع طبيعي آن ها
وزن سنگ هاي مصنوعي در حدود ۱۵ كيلوگرم براي هر مترمربع است

طرح ها جذاب
ظاهر و ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع و زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﺟﺰا، عناصر و داﻧﻪﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺰاي ﻓﺴﯿﻠﯽ، ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰات و ﻧﯿﺰ ﻫﺮ داﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮي ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺟﺰء ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ دهد.

رنگ هاي متنوع
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد و ﻫﺮرﻧﮓ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺛﺒﺎت رﻧﮓ در ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮓ اﺳﻠﺐﻫﺎ و ﺗﯿﻞﻫﺎ از دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ است.

ضخامت كم
ضخامت سنگ هاي مصنوعي در مقايسه با مقاومت بالاي آنها بسيار پايين است

عمر بسيار زياد
اين نوع از سنگ ها با وجود حفظ ساير ويژگي هاي خود داراي عمر مفيد بالا هستند. تكنولوژي توليد اين محصولات با تركيب سيمان هاي كيفيت بالا، عمر مفيد استفاده از سنگ مصنوعي را تا بيش از ۳۰ سال تضمين مي نمايد .

مقاومت بالا
بر اساس آزمايش هاي صورت گرفته از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر، اﻧﻌﻄﺎف‌ﭘﺬﻳﺮي و ﻳﺦ‌زدﮔﻲ و ﺧﺮاشﺑﺮداري ﻣﻲﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮدار هستند.

امكان سفارش طرح خاص با رنگ دلخواه
در موارد خاص و در صورت نياز مشتري محصول نهايي مي تواند مطابق با طرح و رنگ پيشنهادي طراحي و توليد شود.

تكنولوژي ساخت سنگ مصنوعي
معمولا ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳنگ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود به گونه اي تعيين مي شوند ﻛـﻪ محصول نهايي ﺑـﺮاي استفاده در ﻛﺎرﻫـﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن چه در ﻛﻒ و ﭼﻪ در ﻧﻤﺎ اﻳﺪه‌آل و مناسب ﺑﺎﺷﺪ. فناوري ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ وﻳﺒـﺮه-ﭘـﺮس و ﻧﻴـﺰ ﺑﻜـﺎر ﺑﺮدن ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻨﮓ در ﺗﺮﻛﻴﺐ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﻣﺮﻫﺎ، ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﺘﻲ، ﮔﺮاﻧﻴﺖﻫﺎ، و ﺳـﻨﮕﻬﺎي ﺳﻴﻠﻴـﺴﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻴﻤﺎن و ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ آب ﺧﻮاﺻﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ %۷۵ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاص ﺳﻨﮓ ﻃﺒﻴﻌـﻲ را دارا ﺑﺎﺷـﺪ.

كاربرد سنگ مصنوعي
همانطور كه پيش از اين نيز بيان شد ايده ساخت و توليد سنگ مصنوعي از آنجا شكل گرفت كه طراحان و معماران ساختماني جهت زيباتر و منحصربه فردتر كردن فضاهاي داخلي و بيروني ساختمان از جمله كفپوش ها و نماي ديوار به سنگ هايي با فاكتورهاي مد نظر خود نياز داشتند. اين موارد استفاده موجب ظهور سنگ هاي مصنوعي شدند. اما كاربرد آن ها منحصر به اين چند بخش نشد و روز به روز به تغيير سليقه ها و نياز جامعه كاربردهاي جديدتري پيش روي اين نوع محصولات قرار گرفت. بطور خلاصه اصلي ترين كاربردهاي سنگ مصنوعي را مي توان شامل موارد زير بر شمرد:

نماي بيروني ساختمان
نماي داخلي ساختمان
محوطه هاي داخل حياط خانه
زيباسازي فضاي شهري
كف پوش و سنگ فرش
نماي داخل سرويس هاي بهداشتي و حمام
نماي شومينه
نماي ستون هاي ساختمان
نماي پنجره
راه پله
تزيين ويلا و باغ ها

نرده سنگي مصنوعي

۱ بازديد

شركت محك ستون تمامي تلاش خود را در ضمينه آگاه سازي و معرفي محصولات به خصوص نرده سنگي مصنوعي به كار بسته است
و در اين توضيحات سعي كرديم مشخصات نرده صراحي توليد شده را به صورت كامل و ساده بيان كنيم كه خريدار با آگاهي كامل اقدام به خريد نمايد.

نرده سنگي


مشخصات نرده سنگي مصنوعي ساخته شده در محك ستون

ستون سنگي توليد شده در شركت توليدي محك ستون به دليل سطح كاملا صاف و سيقلي كه دارد جذب آب ناچيزي دارد كه همين امر سبب ميشود در آب و هواي بسيار سرد و در مناطق سرد و برفي ، سنگ دچار پوسيدگي و ترك خوردگي نشود و به اصطلاح سنگ پوسته نميكند.

سعي شده در سنگ صراحي توليد شده از مصالح درجه يك استفاده شود كه باعث توليد سنگي با مغزكار سفيد و يكنواخت همرنگ سطح سنگ شود .
طرح ستون كاملا رومي برگرفته از بروزترين اشكال و طرح هاي رومي و داراي لبه هاي كاملا تيغ بر و چشم نواز است و همچنين داراي سطح كاملا صاف و سيقلي ميباشد.

سه عدد ميلگرد حرارتي مقاوم با قطر ۰٫۵ سانتيمتر و با فاصله پنج سانتي متر از هم در سرتاسر ستون تعبيه شده است كه استحكام بسيار بالايي به آن بخشيده و همچنين به دليل قطر كم ، در برشكاري با صفحات گرانيت بر هيچ مشكلي ايجاد نميكند.
همچنين يك سر ستون براي سهولت برش فارسي در اجرا به عنوان نرده پله بلندتر گرفته شده است.

ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ


تاريخچه سنگ مصنوعي
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮزاﯾﯿﮏ در ۲۰۰۰ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در روم ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد. ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ در ﯾﻮﻧﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ هايي از ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. يونانيان از اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﮓ ﻓﺮش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮي از اﻧﺴﺎن، ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻃﺮح ﻫﺎي ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﻈﻢ به آن ها نقش مي دادند. ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﺎري ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد از ﺳﺎل ۱۹۶۰ در ﮐﺸﻮر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه است.در مواد اوليه سنگ مصنوعي از سيمان، رس‌ها، آگرگات ‌هاي سنگ ‌هاي ضايعاتي و خاك‌ هاي سبك وزن استفاده مي ‌شود. براي بهره‌گيري از رنگ ‌هاي مختلف و زيبايي سنگ‌ مصنوعي از رنگ دانه هاي اكسيد آهن استفاده مي شود.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ از دﯾﺮﺑﺎز ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴﺎن از ﺑﺪو ﺷﺮوع زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ روي اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و در ﺑﺮﻫﻪ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت، ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﺮ از اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اما مي توان گفت فناوري توليد سنگ مصنوعي به شكل امروزي از حدود سال ۱۹۶۰ و در كشور ايتاليا شكل گرفت. بدين ترتيب كارخانه هاي توليد سنگ مصنوعي با سرعت در اين كشور شروع به فعاليت كردند.پ

اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻌﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب زﯾﺎدي ﮐﻪ دارﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اي در ﻣﻌﻤﺎري و ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي دارﻧﺪ.

سنگ مصنوعي در نماي داخلي خانهسنگ مصنوعي پشت تلوزيونسنگ مصنوعي نماي ساختمان
ويژگي هاي سنگ مصنوعي
وزن بسيار سبك تر نسبت به انواع طبيعي آن ها
وزن سنگ هاي مصنوعي در حدود ۱۵ كيلوگرم براي هر مترمربع است

طرح ها جذاب
ظاهر و ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع و زﯾﺒﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﺟﺰا، عناصر و داﻧﻪﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺰاي ﻓﺴﯿﻠﯽ، ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰات و ﻧﯿﺰ ﻫﺮ داﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮي ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺟﺰء ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ دهد.

رنگ هاي متنوع
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي رﻧﮓ ﮐﺮدن ﺳﻨﮓ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد و ﻫﺮرﻧﮓ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺛﺒﺎت رﻧﮓ در ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮓ اﺳﻠﺐﻫﺎ و ﺗﯿﻞﻫﺎ از دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ است.

ضخامت كم
ضخامت سنگ هاي مصنوعي در مقايسه با مقاومت بالاي آنها بسيار پايين است

عمر بسيار زياد
اين نوع از سنگ ها با وجود حفظ ساير ويژگي هاي خود داراي عمر مفيد بالا هستند. تكنولوژي توليد اين محصولات با تركيب سيمان هاي كيفيت بالا، عمر مفيد استفاده از سنگ مصنوعي را تا بيش از ۳۰ سال تضمين مي نمايد .

مقاومت بالا
بر اساس آزمايش هاي صورت گرفته از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر، اﻧﻌﻄﺎف‌ﭘﺬﻳﺮي و ﻳﺦ‌زدﮔﻲ و ﺧﺮاشﺑﺮداري ﻣﻲﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮدار هستند.

امكان سفارش طرح خاص با رنگ دلخواه
در موارد خاص و در صورت نياز مشتري محصول نهايي مي تواند مطابق با طرح و رنگ پيشنهادي طراحي و توليد شود.

تكنولوژي ساخت سنگ مصنوعي
معمولا ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳنگ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود به گونه اي تعيين مي شوند ﻛـﻪ محصول نهايي ﺑـﺮاي استفاده در ﻛﺎرﻫـﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن چه در ﻛﻒ و ﭼﻪ در ﻧﻤﺎ اﻳﺪه‌آل و مناسب ﺑﺎﺷﺪ. فناوري ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ وﻳﺒـﺮه-ﭘـﺮس و ﻧﻴـﺰ ﺑﻜـﺎر ﺑﺮدن ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻨﮓ در ﺗﺮﻛﻴﺐ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﻣﺮﻫﺎ، ﺳﻨﮕﻬﺎي ﻛﻠﺴﻴﺘﻲ، ﮔﺮاﻧﻴﺖﻫﺎ، و ﺳـﻨﮕﻬﺎي ﺳﻴﻠﻴـﺴﻲ ﺑـﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻴﻤﺎن و ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ آب ﺧﻮاﺻﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ %۷۵ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮاص ﺳﻨﮓ ﻃﺒﻴﻌـﻲ را دارا ﺑﺎﺷـﺪ.

كاربرد سنگ مصنوعي
همانطور كه پيش از اين نيز بيان شد ايده ساخت و توليد سنگ مصنوعي از آنجا شكل گرفت كه طراحان و معماران ساختماني جهت زيباتر و منحصربه فردتر كردن فضاهاي داخلي و بيروني ساختمان از جمله كفپوش ها و نماي ديوار به سنگ هايي با فاكتورهاي مد نظر خود نياز داشتند. اين موارد استفاده موجب ظهور سنگ هاي مصنوعي شدند. اما كاربرد آن ها منحصر به اين چند بخش نشد و روز به روز به تغيير سليقه ها و نياز جامعه كاربردهاي جديدتري پيش روي اين نوع محصولات قرار گرفت. بطور خلاصه اصلي ترين كاربردهاي سنگ مصنوعي را مي توان شامل موارد زير بر شمرد:

نماي بيروني ساختمان
نماي داخلي ساختمان
محوطه هاي داخل حياط خانه
زيباسازي فضاي شهري
كف پوش و سنگ فرش
نماي داخل سرويس هاي بهداشتي و حمام
نماي شومينه
نماي ستون هاي ساختمان
نماي پنجره
راه پله
تزيين ويلا و باغ ها

باز‌گشايي مجدد اسكله صيادي بحركان هنديجان

۱ بازديد
سرپرست اداره كل شيلات خوزستان، از بازگشايي مجدد اسكله صيادي بحركان هنديجان با هماهنگي با دكتر غلامرضا شريعتي استاندار خوزستان و همكاري فرماندار شهرستان بندري هنديجان خبرداد.

به گزارش خورنيوز فتح الله ابوعلي افزود: با پيگيري‌هاي صورت گرفته با استانداري خوزستان و فرمانداري هنديجان، مجوز صيد نيز براي قايق‌هاي صيادي اين شهرستان صادر شده است.

وي با بيان اينكه اسكله صيادي هنديجان از نيمه دوم اسفند ماه ۹۸ به منظور پيشگيري از شيوع بيماري كرونا بسته شده بود اظهارداشت: بازگشايي مجدد اسكله هنديجان صيادي بر اساس مصوبه شوراي تأمين و ستاد مبارزه با كرونا اتخاذ شده است.

سرپرست شيلات خوزستان از همكاري و مساعدت استاندار خوزستان و فرماندار هنديجان براي بازگشايي اسكله صيادي خوزستان و آغاز فعاليت صيادان هنديجان قدرداني كرد.

ابوعلي افزود: صيادان از اين پس مي‌توانند با رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي جهت صيد به دريا (خليج فارس) بروند.

وي همكاري صيادان با نيروي انتظامي و حافظان سلامت را  بسيار مهم برشمرد و تأكيد كرد: صيادان براي پبشگيري از شيوع ويروس كرونا توصيه‌هاي وزارت بهداشت را جدي بگيرند در غير اين صورت از فعاليت آن‌ها جلوگيري مي‌شود.

پيش‌تر برخي صيادان هنديجاني از طولاني شدن ممنوعيت صيد در صيدگاه‌هاي شمال غرب خليج فارس انتقاد كرده بودند.

اسكله صيادي بحركان در مجاورت خليج فارس ودر ۱۳ كيلومتري هنديجان واقع شده است. اين بندر در حال حاضر با داشتن ۲۵۴ شناور يكي از مهمترين بنادر صيادي استان خوزستان به شمار مي‌رود.


سالانه حدود ۱۷ هزارتُن ماهي و ميگو معادل يك سوم كل صيد بنادر صيادي خوزستان در آب‌هاي هنديجان صيد مي‌شود./ مانا


جشنواره فرهنگي هنري با گستره استاني در هنديجان برگزار مي شود

۱ بازديد

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي هنديجان از برگزاري جشنواره فرهنگي هنري به منظور پيشگيري از شيوع ويروس كرونا و استفاده از ظرفيت فرهنگي هنري هنرمندان هنديجاني در بخش هاي مختلف خبر داد.

به گزارش خور نيوز و به نقل از روابط عمومي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خوزستان،مسعود ميرزاپور با اعلام اين خبر افزود: در اين جشنواره،ضمن بهره برداري از پيام هنري هنرمندان در كنترل شيوع ويروس كرونا و ترغيب به ماندن در خانه، از خدمات ارزنده كادر بهداشت و درمان نيز قدرداني مي شود.

وي با اشاره به بخش ها و موضوعات جشنواره،اظهار كرد: اين جشنواره در بخش نمايش هاي كوتاه استندآپ كمدي با موضوع در خانه بمانيم (حداكثر 4 دقيقه)، خوشنويسي، نقاشي و شعرخواني با موضوع در خانه بمانيم، دوبله و دابسمش با موضوع در خانه بمانيم (حداكثر 4 دقيقه)، اجراي صوتي جزء سي قرآن كريم (حداكثر 4 دقيقه) و خوانش فرازهايي از نهج البلاغه به صورت صوتي برگزار مي شود.

ميرزاپور مهلت ارسال آثار را 5 ارديبهشت 1399 اعلام كرد و ادامه داد: علاقه مندان مي توانند آثار خود را به شماره ي همراه 09169542364 در واتساپ با ذكر نام،نام خانوادگي و شماره تماس ارسال كنند.

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي هنديجان گفت: در هر بخش جشنواره از موضوعات مطرح شده (به طور مجزا) به 3 نفر از هنرمندان و در مجموع به 21 نفر كه بر اساس داوري، آثار برتري ارائه كنند جوايز نقدي اهدا مي گردد.

وي از همه هنرمندان استان،بويژه هنديجان درخواست كرد با جديت و ايده پردازي در اين جشنواره شركت كنند و خاطرنشان كرد: بدون شك با ابزار كارساز فرهنگ و هنر مي توانيم سهم عمده و بسزايي در فرهنگ سازي و تشويق به در خانه ماندن و كمك به كادر زحمتكش بهداشت و درمان در كنترل اين بيماري و مهار آن در شهرستان هنديجان داشته باشيم.

گفتني است،اين جشنواره به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي با حمايت دفتر امام جمعه،فرمانداري و شوراي فرهنگ عمومي شهرستان هنديجان برگزار مي شود.

 


اولين نشست شوراي فرهنگ عمومي سال ۹۹ در هنديجان برگزار شد

۵ بازديد

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي هنديجان از برگزاري اولين جلسه شوراي فرهنگ عمومي دين شهرستان در فروردين ۹۹ خبر داد.

به گزارش خورنيوز مسعود ميرزاپور با اعلام اين خبر اظهارداشت : اين نشست ، با رعايت اصول بهداشتي و تدابير پيشگيرانه در خصوص شيوع ويروس كرونا در دفتر امام جمعه برگزار شد.
وي در ابتداي جلسه با گراميداشت اعياد شعبانيه افزود: بسيار پسنديده است كه با بهره مندي كامل از ماه شعبان، به پيشواز ماه مبارك رمضان رفته و بر اساس آموزه هاي ديني و سفارشات پيامبر(ص) و ائمه ي هدي سلام الله اجمعين ، مواسات و همدلي با مستضعفان را در اين ماه بي نظير محقق كنيم.

وي از رئيس، نائب رئيس و اعضاي شوراي فرهنگ عمومي هنديجان، در به بار نشستن مصوبات سال گذشته اين شورا قدرداني كرد.

در ادامه، امام جمعه و رئيس شوراي فرهنگ عمومي هنديجان با تبريك اعياد شعبانيه و گراميداشت هفته سربازان گمنام امام زمان(عج) مطالب مهمي در خصوص اهميت فرهنگ و جايگاه شوراي فرهنگ عمومي بيان نمود سپس به تشريح بيانات اخير مقام معظم رهبري در خجسته ميلاد حضرت قائم(عج)؛ در خصوص مواسات و كمك هاي مومنانه به خيل عظيم كارگران و نيازمنداني كه بر اثر شيوع ويروس كرونا شغل خود را از دست داده و متحمل مشكلات فراواني شده اند پرداخت.

حجت الاسلام سيد عبدالحميد حسيني با تقدير از تدبير حكيمانه مقام‌معظم رهبري در ارايه طرح نيكوي رزمايش مواسات و كمك هاي مومنانه در اين شرايط حساس، خواستار برنامه ريزي مناسب و موثر جهت حضور حداكثري مسئولين ادارات،كارمندان و شهروندان فهيم و توانمند در اجرا و به ثمر رساندن اين طرح خداپسندانه شدند.

وي تصريح كرد: مواسات در دين مبين اسلام از اهميت خاصي برخوردار است و ياري كردن برادران ديني و اهتمام به امور آنان را مورد تاكيد قرآن و عترت(ع) دانست و گفت: بحمدالله حس نوعدوستي و مواساتي كه مدنظر دين مبين و شرع مقدس است، در ميان مردم ايران تبديل به يك فرهنگ متعالي و ريشه دار گشته است.

رئيس شوراي فرهنگ عمومي هنديجان افزود: طرح مواسات و كمك مومنانه در سه مرحله ۱_ قبل از ماه مبارك رمضان ۲_ در ميانه ماه مبارك رمضان و مرحله سوم آن نيز براي عيد سعيد فطر در شهرستان انجام خواهد شد و به همين منظور مقدمات كار ، از چند روز قبل شروع شده است.

وي اتكاء اصلي اين طرح را مردمي و محله محور عنوان كرد و از همه خيرين، بزرگان و ريش سفيدان طوايف و ادارات و نهادها، ائمه جماعات مساجد و گروهها و هيات هاي جهادي و مذهبي شهرستان خواست تا در اين طرح خداپسندانه مشاركت فعال و موثر داشته باشند.

در اين جلسه مصوب گرديد فرمانداري هنديجان طي ابلاغيه‌اي از كليه ادارات بخواهد تا با توجه به توان كاركنان خود،كمك هاي نقدي يا اقلام معيشتي اهدايي خود را تا ابتداي ارديبهشت ماه ۹۹ به ناحيه مقاومت بسيج هنديجان تحويل داده و گزارش آماري و دقيق آن را به دفتر امام جمعه و فرمانداري ارائه نمايند.

اين شورا همچنين به اتفاق آراي عمومي مصوب نمود ناحيه مقاومت بسيج هنديجان افرادي را جهت شناسايي اقشار و خانواده‌هاي آسيب ديده از جريان شيوع ويروس كرونا به كار گيري نمايد تا آمار تفكيكي محله به محله را جهت خدمات دهي بهتر به آنان تنظيم و در اختيار دفتر امام جمعه قرار دهند.

همچنين مصوب گرديد فرمانداري هنديجان طي ابلاغيه‌اي طرح حمايت معيشتي از سه‌چرخه داران، كارگران و دستفروشان خرد و باربران بازار را كه در جريان شيوع ويروس كرونا امرار معاش خود را از دست داده‌ و بيكار شده اند را به صنف كالاي خانگي و كارگران ساختماني، جاشو ها ،كارگران و باربران لنج ها و شناورهاي صيادي_ تجاري بيكار شده بر اثر شيوع ويروس كرونا را به اتحاديه لنجداران هنديجان و شهرداري نيز كارگران روزمزد خود را كه احياناً در ايام شيوع بيماري كرونا بيكار و خانه نشين شده اند را مورد حمايت معيشتي خود قرار داده و گزارش آماري دقيق آن را به دفتر امام جمعه ارسال نمايند.

از ديگر مصوبات اين جلسه ،برگزاري نشست با متنفذين و بزرگان طوايف با حضور امام جمعه و تعدادي از مسئولين به منظور تشويق و ترغيب آنها در مشاركت رزمايش مواسات و كمكهاي مومنانه بود


دردسرهاي سگ‌هاي ولگرد در هنديجان/ شهرداري: جمع‌آوري مي‌كنيم

۱ بازديد

به گزارش خورنيوز محمود طاهري نيا شهردار هنديجان اظهار داشت: وجود حيوانات ولگرد در كوچه ‌پس ‌كوچه‌هاي شهر كه به يكي از دغدغه‌هاي شهروندان در شهر تبديل ‌شده است، اظهار داشت: به ‌طور قطع وجود سگ‌هاي بلا صاحب از نظر بهداشتي مشكلاتي را براي شهروندان ايجاد مي‌كند به همين دليل طرح‌هاي ويژه‌اي براي كنترل جمعيت سگ‌ها در دستور كار قرار گرفته است.

وي افزود: وجود حيواناتي مانند سگ‌هاي ولگرد در شهر سبب ايجاد مشكلات بهداشتي فراواني براي شهروندان است كه بايد با فرهنگ‌سازي مناسب براي شهروندان در خصوص قرار دادن بسته‌هاي زباله خود در مكان‌هاي مناسب با اين معضل بهداشتي مبارزه كرد.

شهردار هنديجان بيان كرد: تجربه به ‌خوبي نشان داده است كه راهي جز مديريت مناسب منابع غذايي اين حيوانات و هماهنگي شهروندان و شهرداري براي جمع‌آوري مناسب زباله‌ها، براي مقابله با تعداد رو به افزايش سگ‌ها در مناطق شهري وجود ندارد.

وي گفت: با توجه به اينكه اتلاف سگ‌هاي بلا صاحب از نظر اخلاقي صحيح نيست و از سوي ديگر موجب افزايش آلودگي‌ها مي‌شود، طرح زنده گيري، جمع‌آوري و كنترل اين سگ‌ها در دستور كار قرارگرفته است.

طاهري عنوان كرد: پيمانكار بخش خصوصي جمع‌آوري سگ‌هاي بلا صاحب و ولگرد مشخص‌شده و طي 2 روز آينده قرارداد انجام كار منعقد و اين عمليات شروع مي‌شود.

منبع: خبرگزاري آريا 


آغاز فعاليت گمرك و بندر سجافي هنديجان

۰ بازديد

فرماندار هنديجان از بازگشايي و از سرگيري فعاليت هاي گمرك و بندر سجافي خبر داد

به گزارش خورنيوز و به نقل از روابط عمومي فرمانداري هنديجان علي بويري فرماندار اين شهرستان از بازگشايي و ازسرگيري مجدد فعاليت هاي تخليه و ترخيص كالا در گمرك و بندر سجافي خبرداد.

فرماندار هنديجان گفت: از روز دوشنبه ۲۵ فروردين ماه فعاليت هاي تخليه و ترخيص و حمل كالا با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي هوشمند در گمرك و بندر سجافي ازسرگيري خواهد شد.

علي بويري در ادامه با حاد توصيف نمودن وضعيت اپيدمي ويروس كرونا ،از كليه مالكين شناورهاي تجاري خواست تا فاصله گذاري اجتماعي هوشمند و پروتكل هاي بهداشتي را رعايت نمايند.

رئيس ستاد مبارزه با كرونا ويروس شهرستان هنديجان خاطرنشان كرد: با افرادي كه دستورالعمل هاي ستاد كرونا و پروتكل هاي بهداشتي و فاصله اجتماعي را را رعايت نكنند برخورد قانوني صورت خواهد گرفت. بنابراين لازم است مالكين شناورهاي تجاري براي پيشگيري از شيوع ويروس كرونا و حفظ سلامت خود، خانواده و ساير اطرافيان، نكات بهداشتي و فاصله اجتماعي را به صورت دقيق رعايت و همكاري لازم را با نيروهاي نظامي،انتظامي، حافظان سلامت و همچنين مسئولان گمرك و بندر سجافي داشته باشند.

بويري در پايان عنوان كرد: بنابر تصميمات ستاد ملي مبارزه با ويروس كرونا، با رعايت فاصله اجتماعي هوشمند بصورت پلكاني و تدريجي فعاليت هاي ساير اصناف آغاز خواهد شد و در اين زمينه تابع تصميمات ستاد استاني و ملي هستيم.

 


صدور مجوز صيد براي لنج هاي صيادي در شهرستان هنديجان

۰ بازديد

به گزارش خورنيوز و به نقل از روابط عمومي فرمانداري شهرستان هنديجان علي بويري فرماندار هنديجان از صدور مجوز صيد براي لنج هاي صيادي شهرستان هنديجان خبر داد.

فرماندار هنديجان گفت: لنج هاي صيادي شهرستان هنديجان ميتوانند از روز سه شنبه۲۶ فروردين ماه با رعايت پروتكل هاي بهداشتي، استفاده از ملوانان بومي در سفر دريايي و عدم تماس باشناورهاي غيربومي جهت صيد به دريا بروند.

بويري در ادامه از برخورد با عرضه كنندگان غير مجاز و خريداران غير بومي ماهي و ميگو در شهرستان هنديجان خبر داد و افزود همه صيادان براي پيشگيري از شيوع ويروس كرونا و حفظ سلامت خود،خانواده و ساير اطرافيان ضمن رعايت دقيق نكات بهداشتي، همكاري لازم را با نيروهاي نظامي و انتظامي و حافظان سلامت،يگان حفاظت شيلات و آبزيان داشته باشند.

رئيس ستاد مبارزه با كرونا ويروس شهرستان هنديجان در پايان افزود: برخي واحدهاي صنفي كم خطر در چند روز اخير به تدريج و بصورت پلكاني بازگشايي و فعاليت خود را آغاز نمودند و برخي مشاغل نيز همچون فروشگاههاي بزرگ و زنجيره اي، پاساژ و مجتمع تجاري و بازارهاي مسقف، آرايشگاهها و سالن هاي زيبايي، آموزشگاههاي رانندگي، رستوران، اغذيه فروشي، طباخي و فست فود، مراكز بازي، تفريحي و گيم نت،باشگاههاي ورزشي و بدنسازي، تالار پذيرايي و سالن مراسم، قهوه خانه و چايخانه، لوازم و كالاي خانگي باتوجه به دستور العمل هاي ستاد ملي مبارزه با كرونا كه جز مشاغل پرخطر محسوب ميشوند همچنان تعطيل خواهند بود.

 


دو كارگاه توليد ماسك بانوان بسيجي هنديجان افتتاح شد

۱ بازديد

فرمانده ناحيه سپاه هنديجان گفت: در راستاي پيشگيري از شيوع ويروس كرونا و سهولت بهتر در تهيه ماسك با قيمت بسيار مناسب براي مردم، دو كارگاه توليد ماسك بانوان بسيجي هنديجان افتتاح شد.

به گزارش خورنيوز و به نقل از مهر سرگرد پاسدار روح الله قاسمي خشاب شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستاي پيشگيري از ويروس كروناو سهولت بهتر در تهيه ماسك با قيمت بسيار مناسب براي مردم شهرستان هنديجان به همين منظور با تلاش تأثيرگذار گروه‌هاي جهادي بسيج خواهران حوزه مقاومت بسيج خواهران حضرت رقيه (س) و بسيج سازندگي ناحيه سپاه، دو كارگاه توليد ماسك در شهرستان هنديجان با حضور فرماندار و جمعي از خواهران بسيجي و هيئت‌امناي مسجد چهارده معصوم و پرسنل ناحيه سپاه افتتاح و شروع به فعاليت كردند.

وي افزود: طبق برنامه‌ريزي و با همت گروه جهادي خواهران بسيجي شهرستان هنديجان روزانه ۲ هزار ماسك توليد مي‌شود و با قيمت مناسب در اختيار مردم شهرستان هنديجان قرار مي‌گيرد و تاكنون خواهران بسيجي با شور و اشتياق بي‌نظير خود استقبال خوبي در توليد ماسك دارند.

فرمانده ناحيه سپاه هنديجان به تلاش گروه‌هاي جهادي بسيجي در هنديجان اشاره كرد و گفت: از ابتداي شيوع ويروس كرونا، گروه‌هاي جهادي بسيج خواهر و برادر در هنديجان اقدامات خوبي در پيشگيري از ويروس كرونا در سطح شهرستان داشته‌اند و اين روند همچنان با جديت ادامه دارد.

سرگرد قاسمي خشاب عنوان كرد: تاكنون چهار رزمايش پدافند زيستي بيولوژيكي در هنديجان براي پيشگيري از ويروس كرونا در شهرستان با همكاري كشاورزان، آتش‌نشاني، گروه‌هاي جهادي برداران پايگاه‌هاي مقاومت بسيج، كادر شهيد علي هاشمي حوزه مقاومت بسيج شهيد بهرام مزارعي هنديجان و شهيد آويني شهر زهره و گردان‌هاي عملياتي امام رضا (ع) و بيت‌المقدس شهيد سهراب محبعلي و مجيد ابوعلي انجام گرفته است كه از همه آنها تقدير و تشكر دارد.


توقيف ۱۲ فروند موتور لنج صيادي توسط پايگاه حفاظت منابع آبزي هنديجان

۲ بازديد

به گزارش خورنيوز سعادت درتومي فرمانده پايگاه حفاظت منابع آبزي سجافي هنديجان اظهار داشت: با توجه به مصوبه شوراي تامين شهرستان هنديجان مبني بر عدم فعاليت شناور هاي صيادي بمنظور پيشگيري از شيوع بيماري كرونا ويروس،  گزارشات مردمي از حضور تعدادي از شناورهاي صيادي غير بومي در منطقه استحفاظي و صيادي هنديجان حكايت داشت.

وي افزود: طي دستور سرپرست اداره كل شيلات خوزستان مبني بر برخورد با شناورهاي ياد شده در اين راستا امروز سه شنبه ۱۹ فروردين ماه پايگاه حفاظت منابع آبزي سجافي هنديجان حين گشت زني در مناطق بحركان، سريم و خور موسي  اقدام به توقيف ۱۲  فروند موتور لنج صيادي به اتهام صيد غير مجاز ترال  و حضور غير قانوني در آب هاي حوزه استحفاظي هنديجان كردند.

وي افزود: مالكين شناورهاي توقيفي به مراجع قضايي و كميسيون رسيدگي به تخلفات صيادي شهرستان هنديجان معرفي خواهند شد.